Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet
nl

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen

Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig alvorens de Website te gebruiken. Uw gebruik van de Website betekent dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.


Over de informatie

We hebben deze Website alleen voorbereid om informatie te verschaffen over Umisol Group NV en onze activiteiten. De Website werd in goed vertrouwen samengesteld door Umisol Group NV. Wij kunnen echter niet garant staan voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die de website bevat. U moet er in het bijzonder rekening mee houden dat deze informatie onvolledig of verouderd kan zijn en fouten kan bevatten. De nieuwsberichten die door de firma worden vrijgegeven en op deze Website worden opgesomd, en de Bedrijfspresentaties die op deze Website beschikbaar zijn, gelden slechts vanaf de respectievelijke data waarop ze werden vrijgegeven of door ons werden voorgesteld. De inhoud van deze verslagen en mededelingen kan verouderd raken. U mag er dus niet van uitgaan dat dit type materiaal correct is na de datum waarop het werd geklasseerd, vrijgegeven of voorgesteld. Wij verbinden ons er niet toe en wijzen elke verplichting af om deze verslagen en mededelingen bij te werken. Wij staan niet garant voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de materialen of de betrouwbaarheid van adviezen, opinies, verklaringen of andere informatie die op de Website te lezen zijn of via de Website worden verspreid. U erkent dat u volledig op eigen risico vertrouwt op om het even welke van deze opinies, adviezen, verklaringen, memoranda, verslagen of informatie. Een gedeelte van of alle inhoud van deze Website kan nu en dan onbeschikbaar zijn. Wij garanderen niet dat de inhoud van deze Website of om het even welke website die gelinkt is aan deze Website, vrij is van virussen of andere destructieve items. U dient in dit opzicht uw eigen voorzorgen te nemen, daar wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor infecties door virussen of andere aantastingen of door om het even welk destructief item.

Wij behouden ons het recht voor om, op elk ogenblik, informatie op deze Website toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder waarschuwing. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom deze pagina op gezette tijden te bezoeken om de huidige items opnieuw te bekijken. Als u op uw website een link wilt plaatsen naar deze Website, dient u aan de volgende beperkingen te voldoen:


Een website die een link bevat naar de Website van Umisol Group NV:
- mag een link maken naar onze inhoud maar deze niet kopiëren
- mag geen kader, browser of grensomgeving rond onze inhoud creëren;
- mag niet suggereren dat wij de website of zijn producten goedkeuren;
- mag zijn relatie met ons niet verkeerd of misleidend voorstellen;
- mag geen verkeerde informatie over onze activiteiten of over ons bevatten;
- mag ons logo noch onze foto's noch beeldmateriaal van onze verpakkingen gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke      toestemming van Umisol Group NV;
- mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijden;
- mag de inhoud van onze Website op geen enkele wijze vertekenen of wijzigen;
- moet ons op de hoogte brengen van uw intentie om een link te maken naar deze Website en dient schriftelijke toestemming te ontvangen van Umisol Group NV alvorens een link naar onze Website aan te brengen. Door dergelijke toestemming te ontvangen, geeft u ons het wederkerige recht om een link te maken naar uw Website.

Gebruik van de Website

In het kader van deze overeenkomst staat "materialen” voor alle materiaal, inclusief, en zonder beperking, tekst, design, video, grafische elementen, interfaces en geluidsmateriaal dat op deze website is gepubliceerd.

Umisol Group NV (verder “Umisol®”, "wij” en “ons” genoemd) geeft u alleen toestemming de materialen op deze website te downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsverklaringen in de originele materialen op alle kopieën van deze materialen handhaaft. U mag de materialen op deze Website op geen enkele wijze veranderen, reproduceren of publiek tentoonstellen, uitvoeren, verdelen of anders gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De informatie en Materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet verspreid, gewijzigd of gereproduceerd worden, in hun geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Umisol®. Niets op deze Website mag worden opgevat als een impliciete toekenning, uitsluiting of anders, van licenties of recht op gebruik van handelsmerken, patenten, auteursrechten of handelsgeheimen van Umisol Group NV of om het even welke derde partij.
U stemt ermee in de werking van de Website op geen enkele wijze te onderbreken of proberen te onderbreken.


Links naar andere websites

Links naar websites van derden op deze Website worden alleen voor uw gemak gegeven. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Wij oefenen geen controle uit en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en hun inhoud. Zonder voorgaande te beperken, wijzen wij specifiek elke verantwoordelijkheid af in geval dergelijke websites inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden; onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn; niet verhandelbaar zijn of ongeschikt zijn voor privédoeleinden; geen gepaste privacy of beveiliging bieden; lasterlijk of schandaliserend zijn, en/of virussen of andere destructieve items bevatten. Wij onderschrijven noch tekenen protest aan tegen deze websites of om het even welke informatie, software of andere producten of diensten die u erop vindt of om het even welke resultaten die hun gebruik met zich mee kan brengen. De link naar om het even welke andere website veronderstelt niet dat wij die site of de eigenaar ervan goedkeuren of dat wij ze sponsoren, erbij aangesloten of ermee verbonden zijn of de wettelijke toelating hebben om handelsmerken, handelsnamen, logo(s) of auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken dat verschijnt in de links of via de links toegankelijk is, of dat de gelinkte website de toelating heeft om handelsmerken, handelsnamen, logo's of auteursrechtelijk beschermde symbolen te gebruiken die ons of onze dochterondernemingen of filialen toebehoren. Verlaat u deze Website om naar een website van derden te gaan via een link op deze Website, dan doet u dit volledig op eigen risico.

Overmacht

Hoewel wij ons best doen om voortdurend en ononderbroken toegang te verschaffen tot de website, garanderen wij dit niet. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen of vertragingen.


Beperkte aansprakelijkheid

Behoudens de wettelijke bescherming van de consument en voor zover wettelijk toegelaten, worden deze website, de informatie en het materiaal op de website, deze publicatie en eventuele verwijzingen naar producten of diensten geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie, uitdrukkelijk of verondersteld, van om het even welke aard, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, niet-schending, of geschiktheid voor om het even welk specifiek doeleinde.

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor om het even welke schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website of om het even welke informatie op deze website of eventuele andere gelinkte websites. wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor speciale, rechtstreekse, onrechtstreekse en incidentele schade, gevolgschade en hoge schadevergoedingen, of voor om het even welke schade, of het nu gaat om een vordering vanwege dergelijke schade omwille van contractbreuk, nalatigheid of een onrechtmatige daad.

Sommige jurisdicties laten mogelijk de uitsluiting van geïmpliceerde garanties niet toe. in dat geval is het mogelijk dat bovenvermelde uitsluitingen niet voor U van toepassing zijn en worden verminderd tot de maximale wettelijk toegestane reikwijdte.


Geldende Wet en Jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en opgemaakt in overeenstemming met de Belgische wet, zonder gevolg te geven aan eventuele principes of wettelijke conflicten.

U stemt ermee in dat alle meningsverschillen of geschillen in verband met deze overeenkomst, of ten gevolge van de interpretatie of toepassing ervan, aan bemiddeling onderworpen zijn. In dit opzicht verbindt u zich ertoe deel te nemen aan ten minste één bemiddelingssessie door een persoon met beslissingsbevoegdheid aan te duiden als gevolmachtigde voor de sessie. De bemiddelaar zal worden aangewezen door de partijen overeenkomstig artikel 1724 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De bemiddelaar zal worden aangesteld onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars. Indien er geen akkoord kan worden bereikt over de naam van een bemiddelaar, zal deze worden benoemd door de Voorzitter van eerdergenoemde Federale Bemiddelingscommissie.

Indien de bemiddeling geen akkoord oplevert, stemt u ermee in dat een eventuele gerechtelijke vordering die voortkomt uit of betrekking heeft op deze voorwaarden of het gebruik van de Website uitsluitend zal worden ingediend bij een rechtbank in België, en stemt u in met en onderwerpt u zich aan de persoonlijke jurisdictie van de betrokken rechtbank voor het procederen over de betreffende vordering.


Algemeen/Variaties

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. Wij raden u aan om deze pagina af en toe te bezoeken om na te gaan welke voorwaarden gelden, daar deze bindend zijn voor u. Wij kunnen elk aspect van onze Website beëindigen, veranderen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van om het even welk item van de Site, en dit op om het even welk moment. Wij kunnen tevens sommige items en diensten beperkingen opleggen of uw toegang tot onderdelen van of de hele Website beperken zonder waarschuwing of aansprakelijkheid. Wij kunnen de hierboven gegeven toestemming, rechten en licenties beëindigen, en, bij een dergelijke beëindiging, moet u onmiddellijk alle materialen van de Website vernietigen.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze juridische informatie, neem dan contact met ons op via info@umisol.com of bel +32 (0) 3 766 18 40.